KOMPAN A/S

Slamavskiljning hos Kompan

D3 System har levererat och kört igång en rad individuella lösningar för automatisk borttransport av färgslam från sprutboxar.

D3 System har nyligen installerat en anläggning för slamseparering för två sprutboxar hos Kompan A/S. Anläggningen renar boxvattnet från lackslam genom att tillsätta ytaktiva ämnen och samtidigt tillföra luft. Luftbubblorna får slammet att stiga till ytan, så att kakor av slam kan skummas av automatiskt. Kompan har sparat mycket manuellt arbete genom detta, och dessutom hålls boxvattnet kontinuerligt rent. Slutligen innebär avvattningen av slammet betydliga ekonomiska vinster, då mängden kemikalieavfall till Kommun Kemi reduceras med 30 %.

Förbisprut på 40 %

Kompan framställer lekredskap för utomhusbruk, primärt av trä, i en mycket hög kvalitet. Typiska kunder är institutioner och offentliga lekplatser. Kompan, som är en del av Lego-koncernen, ligger i Ringe på Fyn. Huvudmaterialet är tjock kryssfaner, som ytbehandlas med 2-komponents polyuretanfärg från Teknos. Behandlingen sker i två boxar med elektrostatisk applicering med högrotationsklockpistoler på lodrätta, scannerstyrda traversmaskiner. Förbisprutet är ca. 40 % och då den dagliga färgförbrukningen är ca. 250 – 350 liter, hamnar varje dag mellan 100 och 140 liter färg som slam i boxvattnet. Förr använde Kompans medarbetare tidigare 1-2 timmar om dagen för att manuellt avlägsna slammet. Arbetet medförde obekväma arbetsställningar, och man hade en anmärkningsvärd hög förbrukning av hushållssilar och gummihandskar. Silarna användes som fångstnät för slammet.

Lugnt vatten

Vattnet i sprutboxarna är i ständig rörelse. D3´s slamseparationsanläggning omfattar därför en utbyggnad av den ursprungliga boxen med ett bassängsystem med en försiktig lufttillförsel i botten. I bassängen står vattnet relativt stilla, bortsett från små luftbubblor som stiger till ytan och tar partiklar av lackslam med sej till ytan, där slammet koagulerar till ett sammanhängande slam. Slammet skummas automatiskt från ytan med två pneumatiskt styrda skrapor, som gradvis för slammet upp till en slask. Härifrån går slammet ned i en tippcontainer med filterbotten. Filtret låter vattnet passera, och när en container är full, består innehållet av slam med ett ganska litet vatteninnehåll. Det är en förutsättning för separationssystemet att man tillsätter kemikalier som avklibbar lackresterna i boxvattnet. Kemikalierna är ytaktiva ämnen, som doseras löpande i boxvattnet. Ämnena fäster sig vid färgpartiklarna och förbrukas därför efterhand. Doseringen anpassas därför till färgförbrukningen. Anläggningen har nu varit i drift mer än tre månader. För projektansvarige John Schwee hos Kompan har den automatiska anläggningen för slamseparation medfört en märkbart bättre intern miljö. Det är inte längre slam och vatten på golvet i området kring lackeringsanläggningen. De tunga lyften av hinkar med slam är också ett minne blott. I dag kan operatörerna koncentrera sig på lacktekniska uppgifter. John Schwee säjer vidare att utöver att ha löst problematiken med automatisk slamavskiljning, fungerar boxarna mycket bättre. Boxvattnet är rent från färg, vilket ger bättre funktion, och rengöringsintervallerna inne i boxarna har nu ändrats från 2 till 12 veckor. Slutligen är slammet väsentligt mycket torrare, ”faktiskt sänder vi nu iväg 30% mindre avfall” säjer John Schwee. 30% av 6 ton per månad är ju en intressant besparing. Särskilt när avfallet skall sändas till deponi.